N

Nadiah Bamadhaj

Nadiah Bamadhaj

31st December, 2015

Charcoal on paper collage

93 x 237

Nadiah Bamadhaj

Atap Ayam, 2012

Charcoal on paper collage

87 x 95

Nadiah Bamadhaj

IN WAITING, 2015

Charcoal on paper collage

120 x 146

Nadiah Bamadhaj

No. 9, 2016

Charcoal on paper collage

83 x 207

Nadiah Bamadhaj

Ravaged I, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

68 x 184

Nadiah Bamadhaj

Ravaged II, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

68 x 184

Nadiah Bamadhaj

Ravaged III, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

60 x 149

Nadiah Bamadhaj

Ravaged IV, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

60 x 149

Nadiah Bamadhaj

Ravaged V, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

60 x 149

Nadiah Bamadhaj

Ravaged VI, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

60 x 149

Nadiah Bamadhaj

Ravaged VII, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

60 x 149

Nadiah Bamadhaj

Ravaged VIII, 2018

Charcoal on paper collage and digital print

60 x 149

Nadiah Bamadhaj

Rumah Mendung, 2012

Charcoal on paper collage

203 x 75

Nadiah Bamadhaj

THE LAST THRONE, 2016

Charcoal on paper collage

165 x 165

Nadiah Bamadhaj

THE MISOGYNIST'S THRONE 1, 2015

Charcoal on paper collagem

198 x 111

Nadiah Bamadhaj

THE MISOGYNIST'S THRONE II, 2015

Charcoal on paper collage

107 x 200

Nadiah Bamadhaj

THE REPLY, 2016

Charcoal on paper collage

176 x 183

Nadiah Bamadhaj

The Height of Ambivalence, 2016

Charcoal on paper collage

229 x 271

Displaying 19 items