Eko Prawoto

Eko Prawoto

Wormhole, 2013

Bamboo Installation

Eko Prawoto

Wormhole, 2013

Bamboo installation

Displaying 10 items