IndoArtNow
Bomb Da Love Movement

Bomb Da Love Movement

Artist:

Year: 2015

Seni Aksi RhaRhaRha

Bomb Da Love Movement

Bomb Da Love Movement

Artist:

Year: 2015

Seni Aksi RhaRhaRha

Jakarta Kota Yang Mudah Dikuasai

Jakarta Kota Yang Mudah Dikuasai

Artist:

Year: 2012

500 x 100

Banner and spray on wall

Negara Gagal SBY Bohong

Negara Gagal SBY Bohong

Artist:

Year: 2011

Diorama 1:35

Tape Art is New Painting

Tape Art is New Painting

Artist:

Year: 2013

400 x 300

Tape on wall