Tanah Merah (Detail), 2014

Setu Legi

Artwork Information

Year
2014

Exhibition Information

Yogyakarta, Indonesia
TANAH AIR